Klauzula Informacyjna Administratora w związku z przetwarzaniem danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję że:

  1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest EnterDruk Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000541833, posiadającą numer NIP: 953-264-68-59 i numer REGON: 360391912. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować poprzez adres e-mail : biuro@printbank.pl. lub pod nr tel. 52 524 38 39.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgodnym z zawartą umową lub wykonywaną usługą na postawie art 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz na potrzeby własnych działań marketingowych Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO).
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym przy wykonywaniu usług z EnterDruk Sp. z o. o., na podstawie umów o współpracę.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat od momentu rozwiązania umowy lub zakończenia świadczenia usługi, dla celów archiwizacji podatkowo– księgowej i realizacji ewentualnych roszczeń prawnych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub wykonania usług przez Administratora.