Regulamin platformy PRINT BANK

Platforma PRINTBANK jest internetową, branżową Platformą Elektroniczną, która umożliwia jej Użytkownikom nawiązywanie kompleksowych kontaktów biznesowych w dziedzinie poligrafii.

Niniejszy Regulamin platformy PRINTBANK reguluje sposób korzystania z Platformy oraz wzajemne stosunki prawne pomiędzy Użytkownikami, a EnterDruk Sp. z o.o.

Dostęp do Platformy jak również korzystanie z jej funkcjonalności, podlega każdorazowo niniejszemu Regulaminowi. Rejestracja i akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie prawnie wiążącej umowy Użytkownika z Operatorem.

 1. Definicje
  Administrator Danych Osobowych
  Operator Platformy czyli EnterDruk Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
  Cennik
  Załącznik nr 1 do Regulaminu i stanowiący jego integralną część, wskazujący, jakie Usługi wchodzą w zakres poszczególnych Pakietów, oraz wysokość wynagrodzenia należnego Operatorowi z tytułu ich świadczenia.
  Funkcjonalności Platformy
  Platforma umożliwia jej Użytkownikom nawiązywanie kontaktów z innymi Użytkownikami Platformy, w tym w szczególności sprzedaż towarów i usług oraz nabywanie towarów i usług za pośrednictwem systemów informatycznych Platformy, nieograniczony dostęp do treści ogłoszeń publikowanych przez Użytkowników oraz kontakt pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem wewnętrznego komunikatora Platformy.
  Konto
  Wydzielona część Platformy przynależna danemu Użytkownikowi, dostępna dla Użytkownika za podaniem hasła oraz identyfikatora. Konto umożliwia zarządzanie informacjami dotyczącymi Użytkownika, dokonywanie czynności w ramach Funkcjonalności Platformy oraz kontakt z Operatorem.
  Komunikator Platformy
  Wewnętrzny system komunikacji internetowej dostępny w ramach Platformy, po zalogowaniu Użytkownika na Konto, który umożliwia kontakt pomiędzy Użytkownikami oraz Użytkownikami i Operatorem.
  Operator
  EnterDruk Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000541833, numer NIP: 953-264-68-59 i numer REGON: 360391912, adres e-mail: biuro@printbank.pl. Operator wspiera bezpieczne korzystanie z Platformy i dąży do stworzenia godnego zaufania środowiska dla profesjonalnego handlu. Operator nie jest pośrednikiem w zawieraniu jakichkolwiek umów pomiędzy Użytkownikami Platformy, nie jest odpowiedzialny za treści zamieszczane na Platformie przez Użytkowników oraz nie ingeruje w żaden sposób w komunikację biznesową pomiędzy Użytkownikami.
  Pakiet
  Zdefiniowany funkcjonalnie, ilościowo i czasowo zakres Usług świadczonych przez Operatora Użytkownikowi w ramach Platformy i opisany w Cenniku, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i stanowi załącznik nr 1.
  Platforma
  System informatyczny pełniący funkcję platformy handlu elektronicznego dostępny dla Użytkowników pod marką PRINTBANK i dostępny pod adresem www.printbank.pl, którego właścicielem jest Operator i który jest przez niego zarządzany.
  Regulamin
  Niniejszy dokument określający warunki Umowy zawieranej pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem.
  Regulamin Ogłoszeń
  Odrębny od niniejszego Regulaminu dokument, który reguluje warunki zamieszczania ogłoszeń w zakładce Ogłoszenia przez osoby i podmioty niezarejestrowane na Platformie PRINT BANK. Wymaga każdorazowej akceptacji przez osoby chcące korzystać z tej funkcjonalności, a nie będące Zarejestrowanymi Użytkownikami Platformy.
  Transakcja
  Każda umowa zawierana pomiędzy Użytkownikami przy wykorzystaniu Platformy oraz zastosowaniu zasad wskazanych w Regulaminie.
  Umowa
  Umowa o świadczenie Usług zawierana przez Operatora z Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą, w procesie rejestrowania się na Platformie i w drodze akceptacji niniejszego Regulaminu.
  Usługi świadczone przez Operatora
  Operator udostępnia przestrzeń wirtualną na Platformie w postaci Konta Użytkownika i umożliwia mu kontakt z pozostałymi Użytkownikami w ramach Platformy PRINTBANK, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
  Użytkownik
  Osoba fizyczna, spółka osobowa, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, prowadząca działalność gospodarczą, która poprzez rejestrację i akceptację niniejszego Regulaminu zawarła Umowę z Operatorem. Konsument w rozumieniu prawa polskiego nie może być Użytkownikiem Platformy.
 2. Zasady korzystania z Usług
  1. Użytkownicy korzystają z Usług za pośrednictwem Konta, założonego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  2. Zakres i czas trwania usług świadczonych Użytkownikom w ramach poszczególnych Pakietów oraz opłaty związane ze świadczeniem tych Usług określone są w Cenniku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  3. Dla wybranych Pakietów lub Użytkowników Operator może stosować bezpłatne okresy próbne lub promocje, których zakres i czas obowiązywania będzie określony każdorazowo przez Operatora w Cenniku.
  4. Rejestrując się na Platformie i akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik otrzymuje dostęp do bezpłatnego, podstawowego Pakietu Standard.
  5. Procedura wyboru Pakietów płatnych i zasady przedłużania zawartych umów są określone w pkt 9 niniejszego Regulaminu.
 3. Założenie Konta
  1. Do założenia Konta konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie poprzez wprowadzenie obowiązkowych danych rejestrowych związanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą, w tym: numer identyfikacji podatkowej NIP, adres siedziby firmy oraz niezbędne dane osoby kontaktowej, upoważnionej do założenia konta.
  2. Podany adres prowadzonej działalności gospodarczej powinien być tożsamy z wpisem do odpowiedniego rejestru związanego z działalnością gospodarczą. W przypadku podmiotów zagranicznych konieczne jest zarejestrowanie danych oddziału podmiotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku adresu poczty elektronicznej podawany adres powinien być tym, który Użytkownik wykorzystuje w prowadzeniu działalności gospodarczej.
  3. W trakcie rejestracji Konta Użytkownik wpisuje jako login adres e-mail swojego podmiotu i samodzielnie wybiera hasło dostępowe do Konta, które zobowiązany jest zachować w tajemnicy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki faktyczne i prawne wynikające z uzyskania dostępu oraz korzystania z Konta (lub przypisanych do niego identyfikatorów) przez osoby posługujące się hasłem Użytkownika (lub hasłem przypisanym do określonego identyfikatora).
  4. Rejestracja Konta Użytkownika wymaga wyrażenia dobrowolnej i celowej zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz danych osobowych osób go reprezentujących zgodnie z postanowieniami rozdziału 6 niniejszego Regulaminu.
  5. Aktywacja konta odbywa się poprzez kliknięcie w link potwierdzający rejestrację wysłany z systemu Platformy na adres e-mail Użytkownika i po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług w ramach Platformy PRINTBANK, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  6. Ze względu na profesjonalny charakter Platformy osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej ( konsumenci ) nie mogą rejestrować Konta Użytkownika, a tym samym być stroną Umowy z Operatorem. Użytkownik korzystając z Platformy nie występuje jako konsument w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
  7. Utworzenia Konta, a tym samym zawarcia Umowy może dokonać wyłącznie osoba umocowana do składania tego rodzaju oświadczeń woli w ramach struktury organizacyjnej Użytkownika lub posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania tego rodzaju działań.
  8. W przypadku wątpliwości odnośnie prawdziwości lub kompletności danych rejestrowych podanych przez Użytkownika Operator zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika przesłania kopii stosownych dokumentów potwierdzających dane podane w procesie rejestracji. Operator może żądać potwierdzenia prawdziwości danych przez cały okres funkcjonowania Konta. Odmowa lub brak przesłania przez Użytkownika żądanych danych lub dokumentów lub stwierdzenia przez Operatora, że podane dane są nieprawdziwe powoduje, iż Operator nie jest zobowiązany do utworzenia Konta i zawarcia Umowy. Gdy brak lub odmowa przesłania żądanych danych Użytkownika dotyczy Konta już aktywnego, Operator jest uprawniony do jego zablokowania, jak i do rozwiązania Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 10 Regulaminu.
  9. Każda osoba może dokonać zgłoszenia nadużycia polegającego na istnieniu Konta zarejestrowanego przez osobę nieuprawnioną lub z wykorzystaniem nieprawdziwych danych, w tym w szczególności danych związanych z prowadzoną przez zgłaszającego działalnością gospodarczą. Zgłoszenie może być dokonane Operatorowi poprzez kontakt za pośrednictwem komunikatora wewnętrznego Platformy lub na adres zewnętrzny Operatora : biuro@printbank.pl. W przypadku otrzymania zgłoszenia o nadużyciu Operator skontaktuje się z osobą dokonującą zgłoszenia. Operator uprawniony jest do żądania przesłania przez zgłaszającego dokumentów, które w jego ocenie zagwarantują wiarygodność zgłoszenia o nadużyciu. O dalszym postępowaniu decyduje samodzielnie Operator.
 4. Korzystanie z Konta
  1. Użytkownik Konta może skorzystać z możliwości dokonania jego indywidualnych ustawień w ramach zaproponowanych przez system Platformy funkcjonalności, w celu optymalnego dla siebie korzystania z usług Platformy.
  2. Użytkownik Platformy PRINTBANK ma możliwość korzystania z następujących zakładek Konta:
   Dane firmy – zakładka umożliwiająca dostęp do Formularza danych firmy pozwalająca na wprowadzenie opisu Użytkownika.
   Kategorie – zakładka umożliwiająca Użytkownikowi wybór obserwowanych w ramach Platformy kategorii towarów i usług.
   Pracownicy – umożliwia dodanie dostępu do konta kolejnym pracownikom Użytkownika.
   Zapytania w obserwowanych kategoriach – umożliwia podgląd w najnowsze ogłoszenia Użytkowników pojawiające się w obserwowanych kategoriach.
   Moje produkty usługi na sprzedaż – umożliwia podgląd i edycję dodanych przez Użytkownika ogłoszeń zawierających ofertę sprzedaży produktów lub usług.
   Dodaj produkt/usługę – umożliwia dodanie nowego ogłoszenia w tej kategorii za pomocą dedykowanego formularza.
   Moje zapytanie ofertowe – umożliwia podgląd i edycję dodanych przez Użytkownika ogłoszeń zawierające zapytania ofertowe.
   Nowe zapytanie ofertowe – umożliwia dodanie nowego ogłoszenia w wybranej kategorii za pomocą dedykowanego formularza.
   Zaproś dostawców – zakładka umożliwiająca zaproszenie przez Użytkownika do współpracy w ramach Platformy PRINTBANK kolejnych dostawców.
   Ogłoszenia – zakładka umożliwiająca Użytkownikowi umieszczanie i edycję ogłoszeń w kategoriach Szukam pracy, Dam pracę, Współpraca.
  3. Użytkownik ma z pozycji Konta dostęp do komunikatora wewnętrznego Platformy PRINTBANK poprzez skrzynkę wiadomości odebranych i wysłanych, za pomocą którego może komunikować się z pozostałymi Użytkownikami Platformy oraz z Operatorem.
  4. Użytkownik ma dostęp, w ramach Konta, do licznika abonamentowego, pokazującego ilość dni pozostającą do zakończenia okresu obowiązywania Pakietu.
  5. Jedną z oferowanych funkcjonalności Konta jest przesyłanie Użytkownikowi na podany przez niego w toku rejestracji adres e-mail dobowych raportów na temat nowych ogłoszeń pojawiających się w obserwowanych przez Użytkownika kategoriach. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie raportów poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
  6. Platforma umożliwia Użytkownikowi prezentowanie własnej oferty handlowej w postaci ogłoszeń, prezentacji produktów lub usług, przesyłanie i przeglądanie zapytań ofertowych, składanie ofert handlowych oraz wzajemny kontakt pomiędzy stronami w celu przeprowadzenia Transakcji.
  7. Zakres korzystania z funkcjonalności Konta Użytkownika jest zależny od rodzaju Pakietu, wybranego i opłaconego przez Użytkownika i może być stosownie zwiększony lub zmniejszony. Szczegółowe dane określające zakres korzystania z usług Platformy w ramach poszczególnych Pakietów zawarte są w Cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  8. Użytkownik może udostępnić Konto do korzystania upoważnionym przez siebie osobom, które mają do niego dostęp na podstawie odrębnych loginów i haseł dostępowych. Dodatkowo upoważnione do korzystania z Konta osoby nie mogą zmieniać konfiguracji Konta ustalonej przez Użytkownika.
  9. Użytkownik zapewni, aby osoby upoważnione przez niego do dostępu do Konta, w tym za pomocą odrębnych identyfikatorów oraz haseł przypisanych do Konta, posiadały stosowne umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Użytkownika w zakresie czynności dokonywanych na Platformie, w tym do dokonywania Transakcji. Oświadczenia woli składane przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, składane są na Platformie wyłącznie w imieniu i na rzecz Użytkownika.
  10. Operator nie jest nigdy stroną transakcji pomiędzy Użytkownikami Platformy i nie ponosi odpowiedzialności za treści pochodzące od Użytkowników oraz za realizację transakcji zawartych za pośrednictwem Platformy.
  11. Operator nie ingeruje w kontakty pomiędzy Użytkownikami Platformy, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Kontakty Użytkowników Platformy pomiędzy sobą regulują przepisy kodeksu cywilnego i zasady uczciwego obrotu.
  12. Prezentowane na Platformie jakiekolwiek dane nie mogą być traktowane, jako rekomendacja do podjęcia lub zaniechania jakichkolwiek działań, w szczególności nawiązania bądź nienawiązywania relacji biznesowych lub innych.
  13. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą komunikatora Platformy oraz za pomocą tradycyjnej poczty e-mail wiadomości od Operatora.
 5. Treści publikowane przez Użytkowników
  1. Użytkownik nie może w ramach aktywności na Platformie umieszczać treści (w tym, między innymi, zdjęć, tekstu, dokumentów lub innych materiałów lub informacji) naruszających przepisy obowiązującego prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub treści szkodliwych, obraźliwych lub nieprzyzwoitych. W przypadku otrzymania zawiadomienia o dokonaniu takiego naruszenia Operator zastrzega sobie prawo do dokonania usunięcia takich treści, zablokowania Konta lub rozwiązania Umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz z niniejszym Regulaminem, jak też zgodnie z dobrymi obyczajami. W szczególności zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, których celem lub skutkiem jest utrudnienie lub uniemożliwienie innym Użytkownikom lub Użytkownikom Niezarejestrowanym korzystania z Platformy lub którejkolwiek z jej funkcjonalności. Zakazane jest korzystanie z funkcjonalności Platformy niezgodnie z ich przeznaczeniem. Zakazane jest także wysyłanie wiadomości wewnętrznych, ofert, zaproszeń, zapytań oraz wiadomości elektronicznych w innej formie, w ilości lub w sposób nieuzasadniony normalnym korzystaniem z Platformy lub w sposób mogący powodować uciążliwości dla innego Użytkownika Platformy, samej Platformy lub Operatora.
  3. Operatorowi przysługuje prawo do zablokowania lub usunięcia dowolnego ogłoszenia lub innej treści wprowadzonej przez Użytkownika, w tym treści określonych powyżej w przypadku, w którym uzna, że wprowadzone przez Użytkownika treści nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub są sprzeczne z zakazami określonymi w punkcie poprzedzającym. Operator w takim przypadku powiadomi Użytkownika o dokonanych czynnościach.
  4. Operator może dokonywać zmian edytorskich w treściach wprowadzanych przez Użytkownika, do czego Użytkownik upoważnia niniejszym Operatora. Zmiany edytorskie mają za zadanie poprawę jakości publikowanych treści (np. poprawa literówek), nie dotyczą zmian, które mogłyby mieć wpływ na przedmiot Transakcji (np. zmiana ceny lub terminu dostawy).
  5. W ramach Platformy zakazany jest obrót towarami lub usługami wyłączonymi spod obrotu przez przepisy obowiązującego prawa lub naruszającymi takie przepisy - w szczególności zakaz ten dotyczy obrotu towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej. Niewyłączną listę produktów i usług, które nie mogą być przedmiotem obrotu na Platformie zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 6. Dane osobowe
  1. Administratorem wszelkich danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika w procesie zakładania Konta oraz przetwarzanych przez Użytkownika w trakcie korzystania z Platformy, jest Operator Platformy.
  2. Procesy przetwarzania danych przez Administratora odbywają się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO)
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy ( art. 6 ust. 1 lit b) RODO ), w celach analitycznych i statystycznych oraz w celach marketingowych dla promocji usług świadczonych przez Operatora ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ).
  4. Użytkownik rejestrując się w Serwisie oraz akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora dla celów określonych w pkt 3.
  5. Użytkownik upoważnia Operatora Serwisu do udostępniania jego danych osobowych innym Użytkownikom za każdym razem kiedy ww. informacja będzie niezbędna do komunikacji miedzy Użytkownikami w celu związanym z realizacją usługi przez Serwis.
  6. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać i zachować poufność w zakresie informacji dotyczących innych Użytkowników, w których posiadanie wszedł na skutek korzystania z Serwisu lub które otrzymał od Serwisu lub innego Użytkownika – do celów innych niż zawieranie i realizacji transakcji.
  7. Korespondencja prowadzona pomiędzy Użytkownikiem i Serwisem za pomocą Wiadomości jest archiwizowana, i może być wykorzystywana w celach dowodowych.
  8. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym przy wykonywaniu usług przez Administratora, na podstawie umów o współpracę.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat od momentu rozwiązania umowy lub zakończenia świadczenia usługi, dla celów archiwizacji podatkowo- księgowej i realizacji ewentualnych roszczeń prawnych.
  10. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  11. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  12. Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegały profilowaniu.
  13. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych.
  14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych lub żądanie ich usunięcia mogą skutkować odmową zawarcia umowy lub świadczenia usług przez Operatora.
  15. Użytkownik jest zobowiązany do wypełniania we własnym zakresie wszelkich obowiązków, w tym informacyjnych, przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, w stosunku do osób, których dane osobowe sam przetwarza jako administrator danych korzystając z usług Platformy.
  16. Zakładając Konto Użytkownik udostępnia adres swojej poczty elektronicznej, w celu przesyłania mu drogą elektroniczną przez Operatora oraz innych Użytkowników Platformy informacji handlowych, w tym między innymi ofert, zaproszeń do składania ofert, zaproszeń do wzięcia udziału w transakcjach i innych komunikatów o charakterze komercyjnym.
  17. Szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Operatora zawierają dokumenty Polityka Prywatności i Plików Cookies oraz Polityka Bezpieczeństwa Administratora Danych Osobowych.
 7. Odpowiedzialność Operatora
  1. Rolą Operatora Platformy jest zapewnienie funkcjonowania jej mechanizmów informatycznych, służących do zawierania kontaktów handlowych pomiędzy Użytkownikami. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania Użytkowników lub oświadczenia Użytkowników Platformy składane innym Użytkownikom Platformy lub za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z zawieranych Transakcji lub treści umieszczane przez Użytkownika na Platformie. Operator nie weryfikuje i nie gwarantuje treści składanych treści i oświadczeń woli pod kątem ich ważności i zgodności z przepisami prawa.
  2. Operator dokłada staranności w celu utrzymania ciągłości świadczonych Usług, lecz nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Platformy spowodowaną zakłóceniami technicznymi, albo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez informacje i materiały przesyłane pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Platformy lub na skutek wymiany informacji poza nią. Użytkownik każdorazowo winien dokonywać sprawdzenia otrzymanych plików programem antywirusowym.
  4. Operator dołoży należytej staranności w celu weryfikacji tożsamości Użytkowników, w ramach procedur opisanych w Regulaminie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z posłużenia się przez Użytkownika nieprawdziwymi lub niezgodnymi z prawem informacjami.
  5. Użytkownik dokonując udostępnienia w ramach Konta określonych materiałów oraz opisów produktów lub usług oświadcza, że dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności z tytułu majątkowych praw autorskich, których jest właścicielem lub z tytułu udzielonych mu licencji, umożliwiających udostępnianie przez niego w ramach Platformy utworów związanych z oferowanymi przez niego produktami lub usługami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia wynikające z braku posiadania stosownych uprawnień do publikacji treści na Platformie.
  6. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika Platformy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Usługi oraz deliktu związanego ze świadczeniem Usługi zawsze jest ograniczona do wysokości kwoty jednego tysiąca złotych. W żadnym wypadku Operator nie będzie odpowiadać za szkodę Użytkownika w postaci utraconych korzyści lub z tytułu utraty danych.
  7. Wszelkie oznaczenia identyfikujące Operatora i Platformę (w szczególności znaki towarowe) mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie w zakresie wyraźnie określonym przez Operatora.
  8. Użytkownik zobowiązany jest dysponować stosownymi, zezwoleniami, koncesjami lub uprawnieniami do dokonywania określonego typu Transakcji, w tym do dokonywania obrotu określonymi towarami lub usługami, jeśli obowiązujące przepisy prawa wymagają posiadania przez niego takich uprawnień, zezwoleń lub koncesji.
  9. Operator nie monitoruje, ani nie weryfikuje posiadanych przez Użytkownika uprawnień, zezwoleń lub koncesji, o których mowa powyżej i nie ponosi odpowiedzialności za Transakcje dokonane z naruszeniem przepisów nakazujących dysponowanie takimi uprawnieniami.
  10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub inne awarie wynikające z usterek w funkcjonowaniu Platformy w związku z oprogramowaniem lub sprzętem Użytkownika lub z ich niekompatybilnością z systemem Platformy. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody związane z niedostępnością lub nieprawidłowym działaniem Internetu.
  11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki podatkowe korzystania z Platformy obciążające Użytkownika, w tym w szczególności za skutki korzystania przez Użytkownika z wszelkich oferowanych przez Operatora promocji i okresów próbnych.
 8. Prawo autorskie i inne prawa Operatora
  1. Platforma jak i inne materiały (m.in. tekst, grafika, zbiory informacji w tym, ofert, katalogi produktów i inne) stworzone przez Operatora i udostępnione na Platformie, mogą stanowić utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lub bazę danych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, i jako takie podlegają ochronie prawnej.
  2. Użytkownik może korzystać z utworów lub baz danych znajdujących się na Platformie, jak też innych materiałów, o których mowa punkcie 8 ust. 1, jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, w tym korzystania z funkcjonalności Platformy.
  3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Operator niniejszym oświadcza, że nie zezwala Użytkownikowi na pobieranie lub wtórne wykorzystanie w jakimkolwiek celu istotnej, co do jakości lub ilości części jakiejkolwiek bazy danych, której Operator jest administratorem.
  4. Operator oświadcza, że w przypadku stwierdzenia naruszenia jego praw do Platformy, w tym materiałów wskazanych w punkcie 8.1 Regulaminu, będzie z całą stanowczością korzystał z uprawnień przysługujących mu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawie prawo własności przemysłowej, jak też na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych ustaw.
 9. Opłaty na rzecz Operatora
  1. Rejestrując się na Platformie i akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik otrzymuje automatycznie dostęp do bezpłatnego, podstawowego Pakietu Usług Standard.
  2. Użytkownik dokonuje wyboru płatnego Pakietu Usług, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Cenniku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wyboru płatnego Pakietu dokonuje się z pozycji Konta w panelu Moje Biuro.
  3. Po dokonaniu wyboru płatnego Pakietu Użytkownik otrzymuje na podany w toku rejestracji adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia oraz wystawioną przez Operatora fakturę pro-forma.
  4. Z chwilą zaksięgowania wpłaty ceny zamówionej usługi na rachunku bankowym Operatora, usługi są aktywowane, zgodnie z wybranym przez Użytkownika Pakietem.
  5. Operator niezwłocznie wystawia i przesyła na adres e-mail Użytkownika fakturę VAT. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawiania i wysyłania mu faktur VAT w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem.
  6. Dostęp do usług w ramach wybranego Pakietu będzie automatycznie przedłużany na kolejny okres. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z przedłużenia odpłatnego Pakietu na kolejny okres poprzez złożenie Operatorowi stosownego oświadczenia o rezygnacji, przed rozpoczęciem kolejnego okresu korzystania z Pakietu.
  7. Przed upływem terminu ważności Pakietu Użytkownik otrzyma wiadomość informującą o tym fakcie od Operatora wraz z fakturą pro forma za następny okres abonamentowy oraz z pouczeniem, że nie złożenie Operatorowi wyraźnej rezygnacji z przedłużania dotychczasowej Umowy lub woli zmiany jej warunków ( zmiana rodzaju Pakietu ) do dnia wygaśnięcia ważności aktualnego Pakietu spowoduje jej kontynuację na dotychczasowych warunkach i obowiązek zapłaty za przedłużenie Pakietu na następny okres abonamentowy.
  8. Złożenie oświadczenia o rezygnacji z przedłużenia płatnego Pakietu przed upływem terminu jego ważności, zgodnie z ustępem poprzedzającym, powoduje brak kontynuacji usług w zakresie płatnym i powrót Użytkownika do funkcjonalności Konta bezpłatnego w Pakiecie Standard.
  9. Jeżeli Użytkownik zamierza korzystać po upływie ważności aktualnego Pakietu z płatnego, lecz tańszego Pakietu, niż obecny to pod rygorem przedłużenia umowy na warunkach aktualnego Pakietu musi złożyć stosowne oświadczenie o zmianie Pakietu Operatorowi przed upływem okresu jego ważności.
  10. W okresie korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności płatnego Pakietu ma on możliwość zmiany Pakietu na droższy przy wykorzystaniu zakładki Moje Biuro. W tym przypadku wysokość opłaty stanowić będzie kwota różnicy pomiędzy wysokością opłaty należnej za nowo wybrany Pakiet, a częścią opłaty, która nie została proporcjonalnie wykorzystana z tytułu skróconego okresu korzystania z wcześniejszego Pakietu. Przy czym dla potrzeb tego przeliczenia przyjmuje się podział okresu obowiązywania Pakietu na pełne miesiące, licząc każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z usługi za pełny miesiąc.
  11. Nie uiszczenie przez Użytkownika opłaty w wymaganym terminie, mimo dokonania wyboru odpłatnego Pakietu, skutkuje wyłączeniem funkcjonalności tego odpłatnego Pakietu i powrotem do świadczenia przez Operatora usług w ramach Pakietu Start. Operatorowi przysługuje wówczas roszczenie o zapłatę nie uiszczonej opłaty. Po zapłacie zaległości wybrane usługi są wznawiane przez Operatora. Roszczenie takie przysługuje Operatorowi odpowiednio w sytuacji wyboru przez Użytkownika Pakietu droższego i nie uiszczenia należnej opłaty.
  12. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z usług odpłatnego Pakietu podczas Okresu Obowiązywania tego Pakietu, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub oświadczenia cofającego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.
  13. Dla wybranych Pakietów, Operator może stosować bezpłatne okresy próbne lub promocje, których zakres i czas obowiązywania będzie określony każdorazowo przez Operatora w Cenniku.
 10. Blokada Konta oraz rozwiązanie Umowy z Użytkownikiem
  1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem wygasa wskutek:
   1. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Użytkownika z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem pkt 9 ust. 12 Regulaminu
   2. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Operatora z 30-dniowym okresem wypowiedzenia.
   3. rozwiązania przez Operatora umowy na zasadach wskazanych w pkt. 10 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
   4. w przypadku określonym w punkcie 13 ust. 4 Regulaminu
   5. na skutek złożenia żądania usunięcia danych osobowych lub oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z wykonywaną usługą, zgodnie z pkt 6 ust. 10 i 11 niniejszego Regulaminu.
  2. Umowa z Użytkownikiem może być rozwiązana przez Operatora ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Operatora:
   1. podania nieprawdziwych danych rejestrowych przez Użytkownika, zgodnie z pkt 3 ust. 7 Regulaminu
   2. naruszenia zakazu dostarczania treści bezprawnych, w tym treści naruszających prawa wyłączne osób trzecich, w szczególności w przypadku, o którym mowa w pkt 5 ust. 1 Regulaminu
   3. podejmowania przez Użytkownika działań mających na celu lub skutkujących zakłóceniem pracy systemu informatycznego, na którym oparta jest Platforma, lub mogących powodować utrudnienia w korzystaniu z Platformy przez Operatora, innych Użytkowników lub Użytkowników Niezarejestrowanych, zgodnie z treścią pkt 5 ust. 2 Regulaminu
   4. obrotu materiałami wyłączonymi spod obrotu przez przepisy obowiązującego prawa lub prowadzenia działalności bez stosowanych uprawnień zezwoleń lub koncesji, zgodnie z treścią pkt 5 ust. 5 Regulaminu
   5. podejmowania przez Użytkownika innych działań mogących skutkować powstaniem szkody dla innych Użytkowników lub Operatora.
   6. naruszenia przez Użytkownika zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów kupieckich.
  3. W przypadkach wskazanych w pkt. 10.2 powyżej Użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu od Operatora uiszczonych opłat z tytułu korzystania z Usług odpłatnych, w części za okres pozostały do zakończenia świadczenia Usług.
  4. Niezależnie od uprawnień wskazanych powyżej Operatorowi przysługuje prawo do wprowadzenia czasowej blokady konta Użytkownika w przypadku uzasadnionego podejrzenia Operatora o korzystaniu z Konta Użytkownika przez osobę nieupoważnioną przez Użytkownika.
 11. Reklamacje
  1. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Operatora powinna zostać przesłana do Operatora za pośrednictwem zakładki kontakt i zawierać dane Użytkownika takie jak: imię i nazwisko lub nazwa organizacji, opis sytuacji będącej podstawą reklamacji oraz proponowane jej rozstrzygnięcie.
  2. Operator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania lub w przypadku otrzymania reklamacji niepełnej lub nie zawierającej niezbędnych informacji do jej rozpatrzenia, zwróci się do Użytkownika o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia reklamacji oraz rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od otrzymania takich informacji.
 12. Wymagania techniczne
  1. W celu korzystania z Platformy konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet oraz posługiwanie się jedną z następujących przeglądarek internetowych:
   • Microsoft Internet Explorer wersje od 8
   • Mozilla Firefox wersje od 14
   • Google Chrome wersje od 19
   • Apple Safari wersje od 5.
  2. Użytkownik zobowiązany jest dostosować wgrywane pliki obrazów do formatu wymaganego przez Platformę. Obrazy te mogą być automatycznie modyfikowane przez mechanizmy informatyczne Platformy.
 13. Zmiana Regulaminu
  1. Operatorowi przysługuje uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w drodze powiadomienia Użytkownika za pośrednictwem komunikatora wewnętrznego Platformy na lub poprzez przesłanie wiadomości bezpośrednio na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
  2. Nie złożenie przez Użytkownika oświadczenia o braku zgody na wprowadzone zmiany w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu oznacza akceptację nowej treści Regulaminu.
  3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Transakcje, które zostały zawarte pod rządami poprzednio obowiązującego tekstu Regulaminu.
  4. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o braku akceptacji zmian w Regulaminie, Usługi są świadczone temu Użytkownikowi do czasu zakończenia obowiązywania Pakietu, na podstawie zapisów poprzedniego Regulaminu, lecz po upływie tego okresu umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu przez Użytkownika korzystającego z bezpłatnego Pakietu Start umowa ulega rozwiązaniu w dniu wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 14. Pozostałe
  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. Operator może dokonać cesji praw wynikających z Umowy na rzecz dowolnej strony trzeciej bez zgody Użytkownika.
  3. Strony Umowy będą dążyły do polubownego załatwienia każdej kwestii spornej.
  4. Sądem właściwym miejscowo dla rozpatrywania wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem serwisu PRINTBANK i zawartą Umową będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora.
  5. Jeżeli jakiekolwiek istniejące lub przyszłe postanowienie lub część postanowienia Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub części z dowolnego powodu obecnie lub w przyszłości, jego nieważność lub niewykonalność nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Integralną częścią Regulaminu stanowią Załączniki do Regulaminu.
  7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1. Cennik

Cennik określa jakie Usługi wchodzą w zakres poszczególnych Pakietów oraz wysokość opłat należnych Operatorowi z tytułu ich świadczenia.

Do dnia 31 marca 2017 r., każdy zarejestrowany Użytkownik uzyskuje bezpłatny dostęp do maksymalnej funkcjonalności Konta w serwisie PRINTBANK w ramach PAKIETU STANDARD.

PAKIET STANDARD jest zawsze bezpłatny!

Funkcjonalności Pakietu Standard dostępne w ramach Promocji:

 • Logo firmy
 • Profil firmy
 • Kategoryzacja
 • Dodawanie Użytkowników
 • Zapraszanie Kontrahentów
 • Katalog produktów/usług
 • Informacja o Kontrahentach
 • Dodawanie produktów/usług
 • Wysyłanie i otrzymywanie zapytań ofertowych
 • Składanie ofert
 • Otrzymywanie powiadomień o ogłoszeniach w obserwowanych kategoriach
 • Automatyczna aktualizacja stanów magazynowych

Po upływie okresu Promocji funkcjonalności Pakietu Standard zostaną stosownie ograniczone. Korzystanie z Pakietu Standard pozostanie bezpłatne.


Załącznik nr 2. Lista przedmiotów i usług, które nie mogą być oferowane na Platformie PRINTBANK.

Zabronione jest oferowanie przedmiotów lub usług, którymi obrót jest zabroniony przez prawo. Przedmioty lub usługi, które w szczególności nie mogą być przedmiotem obrotu na Platformie:

 • Broń palna i amunicja, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz wszelkie jej komponenty lub akcesoria oraz wiatrówki, jeśli energia pocisku przekracza wartości 17 J
 • Wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w rozumieniu mających zastosowanie przepisów prawa
 • Okazy zwierząt wymienione w przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory
 • Narkotyki lub środki o podobnym działaniu odurzającym, substancje psychotropowe, sterydy, środki wydawane z przepisu lekarza, produkty lecznicze
 • Wyroby tytoniowe
 • Ogłoszenia o odpłatnym zbyciu, nabyciu, pośredniczeniu w odpłatnym zbyciu lub nabyciu komórek, tkanek, narządów w celu ich przeszczepienia
 • Przedmioty naruszające prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub prawa do baz danych
 • Przedmioty, które związane są treściami faszystowskimi lub propagującymi inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość
 • Przedmioty zawierające treści pornograficzne lub usługi, których opis wskazuje na charakter erotyczny
 • Oferty gier hazardowych, w tym hazardu on-line
 • Usługi polegające na przekierowywaniu ruchu internetowego w tym systemy wymiany linków
 • Bazy danych zwierające listy adresów e-mail, dane osobowe, numery identyfikacyjne, które mogą stanowić dane osobowe
 • Konta lub profile na portalach społecznościowych, w tym usługi związane z profilami lub kontami na portalach społecznościowych jak oferty sprzedaży "e;polubień"e;
 • Oprogramowanie służce automatycznej wysyłce na adresy email treści marketingowych lub zbieraniu adresów email
 • Oprogramowanie służące pobieraniu treści objętych prawami autorskimi
 • Dokumenty o charakterze urzędowym, ich kopie elektroniczne lub publikacje elektroniczne zawierające zbiory danych osobowych
 • Urządzenia elektroniczne, których celem jest zakłócenie sygnału telefonów komórkowych lub GPS lub zakłócenie działania radarów oraz czujników laserowych
 • Urządzenia lub oprogramowanie do modyfikacji liczników przebiegu
 • Dobra kultury, jeśli ich obrót narusza prawo
 • Materiały jądrowe i promieniotwórcze
 • Usługi transportu, przechowywania i utylizacji zużytego paliwa jądrowego
 • Organy ludzkie lub zwierzęce